Noi reglementari legale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate!!! Noul model de adeverinta CASS emisa de angajator

În Monitorul Oficial nr. 685/19.09.2014 a fost publicat Ordinul C.N.A.S. nr. 581/2014 prin care s-au aprobat  Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat. Ordinul a intrat in vigoare la data de 19.09.2014.

Dintre cele mai importante prevederi descrise in acest act normativ, enumerăm:

ANAF colectează contribuţiile persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi contribuţiile datorate de persoanele fizice obligate să se asigure în condiţiile legii. De asemenea, ANAF administrează contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice (înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea contribuţiilor, precum şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii.)

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la termenele şi în condiţiile Codului fiscal.

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate cu sau fără plata contribuţiei, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:

 

a)      toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;

b)      tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social;

c)      soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d)     persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza O.U.G. nr. 102/1999;

e)      bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

f)       femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

 

 

Persoanele care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar.

Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse:

a) satisfac serviciul militar în termen;

b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

c) se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;

e) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii;

g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social;

h) pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit;

 

Persoanele care au obligaţia să se asigure, care nu pot dovedi plata contribuţiei şi care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, plătesc contribuţia lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei prevăzute în Codul fiscal la salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii. Aceste persoane sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni şi a lunii curente, calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. În situaţiile în care aceste persoane au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie recuperarea sumelor restante cu titlul de contribuţie, precum şi accesoriile fiscale se realizează de ANAF, prin organele fiscale teritoriale, în condiţiile legii.

Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul „CNP” din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html .

În cazul în care persoana, ca urmare a interogării aplicaţiei de pe internet apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat. Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă, urmând să fie eliberată de către CJAS o adeverinţă care atestă această calitate, în baza următoarelor  documente necesare dovedirii calităţii de asigurat ce vor fi depuse de solicitant:

 1. Coasiguraţii (soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate):
  1. act de identitate valabil la data solicitării;
  2. documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
  3. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii;
  4. declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.
 2. Copiii în vârstă de până la 18 ani:  act de identitate sau certificat de naştere, după caz, valabil la data solicitării;
 3. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani:
  1. act de identitate valabil la data solicitării;
  2. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile
  3. un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student avizat de instituţia de învăţământ.
 4. Pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau  se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani:
  1. actul de identitate valabil la data solicitării
  2. decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse;
 5. Pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit:
  1. Actul de identitate valabil la data solicitării;
  2. Adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model vi-l anexăm.

Asiguratul are obligaţiaanunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.

Casele de asigurări nu pot solicita alte documente decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice.

Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei la fond, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice pentru persoanele care au obligaţia să plătească contribuţia de sănătate.

În condiţiile în care persoanele beneficiare ale adeverinţei de asigurat eliberată de CAS nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului justificativ încetează de drept de la acea dată.

Aici: model adeverinta cass